Pwy yw Pwy

Eleanor Shaw

Artistic Director

Rydw i wedi gweithio ym myd addysg a chelf cymunedol am 20 mlynedd. Sylfaenydd a Chyfarwyddydd Artistig People Speak Up; menter celf cymdeithasol a llesiant, wedi ei leoli yn Ffwrnes Fach, Theatr Ffwrmnes, Llanelli. Mae PSU yn cysylltu cymunedau trwy adrodd straeon, y gair llafar, ysgrifennu creadigol a chelf cyfranogol. Fy angerdd yw rhannu fy stori a helpu pobl eraill i rannu eu straeon nhw. 


Ioan Hefin

Cyfarwyddydd

Mae Ioan wedi bod yn actor hunan-gyflogedig ers dros 35 mlynedd. Mae wrth ei fodd i weld y tyfiant ymhlith unigolion a chwmniau creadigol yng Ngorllewin Cymru. ‘Mae People Speak Up ar flaen y gad yn y tyfiant hwnnw a mae nhw wedi gwreiddio ei hunain yn gadarn yn y tirwedd creadigol lleol. Ry’ch chi hefyd yn ca’l y teimlad bod cymaint mwy i ddod – ac ma’ hynny’n ein bywhau heb os.’


Summar Ackery

Cyfarwyddydd

Mae Summar yn gynorthwydd asiantaeth, yn gweithio gyda sawl prosiect yn Sir Gar. ‘Dw i’n gwneud y gwaith yma am fy mod am roi help i’r bobl sydd ei angen fwya. Dw i ar Fwrdd PSU am fy mod yn dwli ar y gweithgaredd cymunedol sydd wedi, ac sy’n dal, i ddod o’r prosiect yma. Dw i’n credu’n gryf bod un rhyw ffordd o fynegu creadigol yn help aruthrol i iechyd pobl o bob oedran a chefndir.’  


Kate Williams

Cefnogaeth Busnes a Chodi Arian

Fe wnaeth Kate hyfforddi i fod yn gerddor. Mae’n chwarae’r clarinet, saxophone a’r piano. Ond erbyn hyn mae’n dueddol o gadw at ddysgu ei hun i chwarae’r ukulele.

Wedi gweithio yn y celfyddydau am 20 mlynedd, mae Kate wedi symud o gwmps y DU, gan weithio mewn sawl lleoliad fel rhaglennydd a rheolwr masnachol a gwerthiant. Mae wedi cynnal cynllun gwledig teithiol a mae nawr yn Rheolwr Cyffredinol Theatr Na Nog, wedi ei leoli yng Nghastell Nedd.

http://linkedin.com/in/katemariewilliams


Carole Ann Smith

Cyfarwyddydd

Mae Carole Anne yn ysgrifennu straeon byrion a barddoniaeth, ynghŷd âg erthyglau ar hanes lleol. Mae ei gwaith wedi ei gyhoeddi mewn sawl cylchgrawn llenyddol. Roedd yn un o sylfaenwyr Llanelli Writers Circle ac mae’n ysgrifenyddes y grŵp. Mae’n olygydd yr Amrywiaeth Llanelli Miscellany blynyddol, wedi iddi gael ei phenodi i’r gwaith yn 2011 gan cangen Llanelli o Fudiad Addysg y Gweithwyr (sy’n gysylltiedig â Addysg Oedolion Cymru). Fel ffotograffuyd amatur, mae wrth eu bodd yn cyfuno lluniau a geiriau.

Mae wedi ymddeol, wedi pum mlynedd ar hugain fel cynorthwydd rhan amser mewn ysgol gynradd. Mae’n weddw, a chanddi mab, merch a chwech o wyrion.

https://www.linkedin.com/in/carole-ann-smith-33132331


Mark Montinaro

Cyfarwyddydd

(Bu farw Mark yn Awst 2019. Caiff ei gofio am yr holl waith anhygoel a wnaeth trosom ni a Chymuned y gair llafar)

Cafodd Mark ei hyfforddi fel actor clasurol ac fe wnaeth bron popeth – o’r West End, theatre stryd a chelf perfformiadol. Mae’n byw yn nhalacharn lle mae’n rhannu ei amser rhwng ei ddau brif hoffder – garddio a pherfformio. Mae’n gyfranwr cyson i ddigwyddiadau Gair Llafar Gorllewin Cymru ac yn gefnogwr brwd o amcanion a bwriadau People Speak Up.


Rufus Mufasa

Bardd ar Bresgripsiwn

Mae Rufus yn artist cyfranogol arloesol, actifydd llenyddol, bardd, rapiwr, cantores-gyfansoddwraig, crëwr theatre ac yn ola, ond yn bell o fod y lleia pwysog, mae’n fam. Mae’n Gymrawd Barbican a bardd preswyl cynta Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae hefyd yn gweithio’n rhyngwladol ac wedi cael cyfnodau preswyl yng Ngwyl Llenyddol y Gelli, Sweden, Y Ffindir, Indonesia a Zimbabwe. Yn Hull, roedd yn fardd preswyl '19 artists in conjunction with BBC Contains Strong Language’ gyda Cymdeithas Brydeinig y Gweithwyr Cymdeithasol yn 2020. Mae Rufus wedi magu gwytnwch personnol aruthrol trwy ei chreadigrwydd ac mae’n gweithio gyda’n cymunedau i ddatblygu barddoniaeth fel tonig, er mwyn i iachau fel unigolion ac fel cymuned. 


Alun Gibbard

Y Cyfryngau a’r Iaith Gymraeg

Mae Alun Gibbard yn awdur a darlledwr gwobrwyedig. Mae wedi cyhoeddi 37 o lyfrau ffeithiol-greadigol ac  un nofel. Gweithiodd ym myd darlledu cyn troi at sgrifennu. Wedi ei addysgu yn Llanelli, mae nawr yn byw yng Nghaerdydd. Mae’n angerddol dros yr iaith Gymraeg ac yn anelu at Gymru ddwy-ieithog.


David Pitt

Arlunydd Cyswllt

Mae David Pitt yn arlunydd sain, cerddor, crëwr ac adroddwr straeon sy’n buw yn Abertawe. Ar hyn o bryd mae’n ymarferydd creadigol i Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Linkedin Profile


Carys Phillips

Cydlynydd Prosiect YPSU

Graddiodd Carys o gwrs BA Drama Cymhwysol PCYDDS yn 2019. Tra’n gwneud ei chwrs, dechreuodd wirfoddoli gyda PSU. Roedd hyn wedi cynyddu ei diddordeb mewn defnyddio creadigrwydd ar gyfer llesiant. Dechreuodd weithio gyda PSU wedyn ac ar hyn o bryd hi yw hwylusydd prosiect llwyddianus Ieuenctid People Speak Up.


Donna Lee Jordan

Gweinyddydd

Weirdo chwilfrydig. Handi o gwtshlyd. Cwicsotig. Darllen drwy’r amser. Tueddu at y doniol. Taniwyd gan caffeine. Gallu chwarae’n dda gydag eraill. 


Ffion Weston

Hwylysydd YPSU a Swyddog Cynhwysiad

Dechreuodd Ffion wirfoddoli gyda Ieuenctid People Speak Up yn ystod blwyddyn ola ei gradd BA Drama Cymhwysedig yn PCYDDS ac yna daeth yn cyd-hwylysydd ar brosiect Ieuenctid People Speak Up wedi graddio yn 2020. Roedd gweithio gyda pobl ifanc ar y cynllun yma wedi cynyddu diddordeb Ffion i greu a hwyluso gweithdai llesiant creadigol i bobl o bob oedran, ynghyd â gwneud gweithdai’n agored i bawb gan ei bod hi’n byw gyda ADHD.


Kris Grogan

Hwylysydd

Cysylltiad cynta Kris gyda PSU oedd cymryd rhan mewn prosiect ac mae sawl cam in i’w daith ers hynny – o gymryd rhan, i wirfoddolwr i hwylysydd. Hefyd, graddiodd yn 2022, gyda BA Drama Cymhwysedig o PCYDDS. Mae’n angerddol ynglŷn â’i ganu a’r Gwaith mae nawr yn ei wneud.