People Speak Up Blog

Latest Posts

Cyfweliad Gyda Juliet Fay

Mae Juliet Fay yn hwylusydd gwadd gyda PSU a dechreuodd fod yn rhan o PSU yn ei ddyddiau cynnar, pan cafodd wahoddiad i fod yn hyfforddwraig i gynorthwyo Eleanor Shaw wrth iddi hi ddechrau Stori Rhannu Gofalu – prosiect sy’n dod â pobl sy’n wynebu anhawsterau iechyd corfforol neu chymdeithasol at ei gilydd. Roedd cael cefnogaeth Juliet yn werthfawr iawn i Eleanor â’i thîm.


An Interview With Juliet Fay

Juliet Fay is a guest facilitator for People Speak Up. She has been involved with People Speak Up since very early on when she was brought on board in the guise of a coach to assist PSU’s founder and director, Eleanor Shaw as she started Story Care and Share which sought to bring together anyone who has long-term health or social condition. Having support from Juliet was invaluable to Eleanor and her team.


Pobl People Speak Up

Mae People Speak Up yn cynnig nifer o brosiectau celfyddydol yn Llanelli i bobl o bob cefndir ac oedran. Ma nhw’n cynnig cyfle i bobl ymwneud â’i gilydd yn y gymuned, ar sawl platfform, gan gynnwys Stori, Rhannu Gofalu, Sadwrn Siarad y Gair a llawer mwy. I ddysgu mwy am y bobl sy’n cymryd rhan ac yn gwirfoddoli ym mhrosiectau PSU, dw i wedi bod yn siarad gyda rhai sy’n rhan o grwpiau amrywiol.


People Speak Up And Its Participants

People Speak Up offers a wide range of community arts projects in Llanelli. The doors of People Speak Up are open to people from all backgrounds and all ages. The organisation offers its participants the opportunity to engage with others within the community across several different platforms, including Story Care and Share, Young People Speak Up, Spoken Word Saturday, and more. Learn more about some of the regular participants and volunteers’ experiences.


Iechyd Meddwl Dynion: Chwalu’r stigma a siarad lan!

Gan Peter Wyn Mosey
Mae Peter Wyn Mosey yn cyfrannu i brosiectau People Speak Up, gan gynnwys Stori, Rhannu, Gofalu a Sadwrn Siarad y Gair.

Yn ôl ymchwil yn 2014, mae gan un dyn o bob wyth broblemau iechyd meddwl ond dyw dynion ddim yn barod iawn i siarad am eu problemau.

Mae mwy a mwy o ddynion…


Male Mental Health: Breaking Down The Stigma And Speaking Up!

According to research carried out in 2014, one in eight men in the UK suffer from mental health problems, however, men may be reluctant to talk about their problems. Suicide rates in men are on the rise. According to the Samaritans, men aged between 45 and 49 have the highest rates of suicide of all groups. But why is that?


Beth mae People Speak Up yn ei olygu i’w gyfranogwyr.

Mae People Speak Up yn achubiaeth i nifer o’r bobl sy’n ymwneud â’r grŵp. Mae’n le i gyfarfod â phobl sy’n meddwl yr un ffordd a chi ac i rannu straeon neu farddoniaeth - a cherddoriaeth nawr ac yn y man hefyd. Mae gan People Speak Up sawl platfform lle ma modd i bobl gymryd rhan, gan gynnwys Stori, rhannu, gofalu, Sadwrn Gair a Siarad, Ieuenctid People Speak Up a chymaint mwy. Mae hen ddigon o gyfle i chi gymryd rhan gan fod prosiectau newydd yn dechrau’n gyson a digon o gyfle felly i ddod yn rhan o gymuned sy’n tyfu.


What People Speak Up Means To Its Participants

People Speak Up is a lifeline to its many participants. A place to meet other likeminded people and to share stories, poetry, and the occasional piece of music. People Speak Up has a range of platforms on which its participants can engage, including Spoken Word Saturday, Story Care and Share, Young People Speak Up, and much more. To find out what People Speak Up means to its participants, I have spoken to a few regulars.


Dod a pobl at ei gilydd: Taith Cyfnod Clo People Speak Up

Ar 23 Mawrth, caeodd PSU y drysau yn Ffwrnes Fach ac ymuno a phawb arall wrth weithredu cyfyngiadau’r cyfnod clo. Roedd yr hwb cymundol hanfodol yma wedi bod yn cynnal sawl prosiect, gan gynnwys Stori, Rhannu, Gofalu, Sadwrn Siarad y Gair, Caffi Canser yn ogystal a phrosiect yng Nghlwb Ieuenctid Bwlch. Yn anffodus, roedd cyfyngiadau a achoswyd gan COVID-19 wedi gorfod dod a rhain i ben, dros dro o leia.


Bringing People Together: The Lockdown Journey of People Speak Up

On March 23rd, People Speak Up closed its doors at Ffwrnes Fach and joined the rest of the country in implementing lockdown restrictions. This vital community hub had been running several projects including Story Care and Share, Spoken Word Saturday, Cancer Cafe as well as a project at Bwlch Youth Club. Sadly, the restrictions brought about by COVID-19 would seem to bring these to a temporary close. Here is the story of how People Speak Up has continued to grow and develop, even when faced by the most life-changing global event in modern history.